Viện KAIZEN Việt Nam

Viện KAIZEN Việt Nam là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Viện KAIZEN toàn cầu (do ngài Masaaki Imai sáng lập), là nhà cung cấp dịch vụ tư vần và đào tạo Hệ thống Cải tiến (KAIZEN™), Cải tiến hiệu quả quá trình tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Quản lý Tinh gọn (Lean), Quản lý Chất lượng Toàn diện (TQM, 6Sigma), Quản lý và duy trì hiệu suất tổng thể (TPM), Hệ thống Quản lý Tích hợp (IMS) hàng đầu ở Việt nam và khu vực Đông Nam Á.

Hoạt động tư vấn và đào tạo trên tất cả lĩnh vực cụ thể như sau:

- Nền tảng về cải tiến.

- Quản lý năng suất toàn diện.

- Quản lý dòng chảy toàn diện.

- Cải tiến trong văn phòng.

- Cải tiến kỹ năng làm việc nhóm.

- Cải tiến Điều hành sản xuất.

- Cải tiến kỹ năng Quản đốc & Tổ trưởng.

- Thực hành 5S.

- Cải tiến Huấn luyện.

- Hộp công cụ cải tiến.

- Quản lý dịch vụ toàn diện.

- Quản trị Hành chính tinh gọn.

- Cải tiến hệ thống quản lý tích hợp.

- Quản lý rủi ro doanh nghiệp.

- Quản lý thành công bền vững trong doanh nghiệp.

- Cải tiến quản lý.

- Cải tiến lãnh đạo.

- Kiểm soát cải tiến.

- Quản lý tinh gọn.- Chiến lược và Marketing tinh gọn.

---*****---

In English:

Consultancy and training activities in all specific areas are, as follows:

- Models for improvement and growth.

- Total productive management.

- Total quality management.

- Total Flow management.

- Improvements in the office.

- Improve teamwork skills.

- Improve in production.

- Improve manager & team leader skills.

- Practice 5S.

- Improved Training.

- Enhanced toolbox.

- Total service management.

- Administrative administration streamlined.

- Improved integrated management system.

- Enterprise Risk Management.

- Managing success in the enterprise.

- Improved management.

- Improve leadership.

- Improved control.

 

- Lean Management - Strategy and Marketing streamlined.


Back

Liên hệ

Họ và tên *
Email *
Công ty *
Lĩnh vực hoạt động*
Quốc gia*
Điện thoại
Nội dung*
Mã xác nhận

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính: 97 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Phone: 0356 60 63 65
Hotline: 0933 68 68 53
Email: [email protected]

Khách hàng

Form đăng ký